qiūfēngqǐxībáiyúnfēi秋风起兮白云飞,古诗Theautumnwindrises,oh!Andwhitecloudssailthesky;cǎomùhuángluòxīyànnánguī草木黄落兮雁南归。古诗大全Grassandleavesyellow,oh!Andwi"/>
古诗文网 > 两汉诗词,秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”原文,翻译,赏析

两汉诗词,秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”原文,翻译,赏析

两汉,阅:113次,时间:2019/1/22
朝代:两汉

作者:刘彻

刘彻<秋风辞 Song of the Autumn Wind> " width="500" height="255" title="刘彻" align="" /> qiū fēng qǐ xī bái yún fēi 秋 风 起 兮 白 云 飞,古诗 The autumn wind rises, oh! And white clouds sail the sky; cǎo mù huáng luò xī yàn nán guī 草 木 黄 落 兮 雁 南 归。古诗大全Grass and leaves yellow, oh! And wild geese southward fly. lán yǒu xiù xī jú yǒu fāng 兰 有 秀 兮 菊 有 芳,Orchids and asters, oh! Sweeten the chilly air; huái jiā rén xī bú néng wàng 怀 佳 人 兮 不 能 忘。But how can I forget, oh! My lady sweet and fair! fàn lóu chuán xī jì fén hé 泛 楼 船 兮 济 汾 河,We sail pavilion boat, oh! Across the river long; héng zhōng liú xī yáng sù bō 横 中 流 兮 扬 素 波。We reach the mid-stream, oh! And see the breakers white. xiāo gǔ míng xī fā zhào gē 箫 鼓 鸣 兮 发 棹 歌,The flutes are played and drums, oh! Beat time to rowers' song. huān lè jí xī āi qíng duō 欢 乐 极 兮 哀 情 多。But sorrow would arrive, oh! When pleasures reach their height. shǎo zhuàng jǐ shí xī nài lǎo hé 少 壮 几 时 兮 奈 老 何!How long will youth endure, oh! When old age is in sight! 注释 ①辞:韵文的一种。②黄落:变黄而枯落。③秀:此草本植物开花叫“秀”。这里比佳人颜色。芳:香气,比佳人香气。兰、菊:这里比拟佳人。“兰有秀”与“菊有芳”,互文见义,意为兰和菊均有秀、有芳。④佳人:这里指想求得的贤才。⑤泛:浮。楼船:上面建造楼的大船。泛楼船,即“乘楼船”的意思。汾河:起源于山西宁武,西南流至河津西南入黄河。⑥中流:中央。扬素波:激起白色波浪。⑦鸣:发声,响。发:引发,即“唱”。棹(zhào):船桨。这里代指船。棹歌:船工行船时所唱的歌。⑧极:尽。⑨奈老阿:对老怎么办呢?翻译 秋风刮起,白云飞。草木枯黄雁南归。秀美的是兰花呀,芳香的是菊花。思念美人难忘怀。乘坐着楼船行驶在汾河上,划动船桨扬起白色的波浪。吹起箫来打起鼓,欢乐过头哀伤多,年轻的日子早过去,渐渐衰老没奈何。赏析

全诗比兴并用、情景交融,是中国文学史上“悲秋”的名作。这首诗的主题思想,历史上有两种不同的说法,一谓写“乐极哀来,惊心老至”,一谓“此辞有感秋摇落。系念求仙意, ‘怀佳人’句,一篇之骨”(张玉谷《古诗赏析》卷三)。张玉谷又补充说:“以佳人为仙人,似近、乎凿。然帝之幸河东,祠后土,皆为求仙起见,必作是解,于时事始合,而章义亦前后一线穿去” (同上)。诗中求仙之意不明说,只以“怀佳人兮不能忘”一句暗点,意趣含蓄,妙在其中。全诗共有九句,可分作四层:“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”为第一层,点出季节时令特点。这两句状物描景,有色彩形象,有流动感,念来自然平易,而句式结构又十分紧促干练,起、飞、落、归这几个动词的组合,直给人以物换星移的紧迫感。此后曹“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”和唐诗“秋风吹白云,万里渡河汾”等诸如此类的佳句,无不受到《秋风辞》的启示,而兀出一定的继承、借鉴关系。明人谢榛以为,《秋风辞》之起句,出于高祖刘邦的“大风起兮云飞扬”(《四溟诗话》)。仅从字面看,固然不错;但两者的境界和情韵,却颇为异趣:“大风起兮云飞扬”,苍莽辽阔,表现的是风云际会中崛起的雄主壮怀;“秋风起兮白云飞”,则清新明丽,荡漾着中流泛舟、俯仰赏观的欢情,联系后句,其韵味似乎更接近于《九歌·湘夫人》的“嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下。”而武帝,大约也正从这相似的情境,联想到了《湘夫人》“沅有茝兮澧有兰,思公子兮未敢言”,不禁脱口吟出了下联两句。三、四句“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘”为第二层,是作者的因景联想和中心情思,兰草的秀丽,菊花的清香,各有千秋,耐人品味。春兰秋菊自有盛时,作者观赏的情趣和心态可以相见。接着作者由对花木的观赏,引发起对佳人的怀念,这种由物到人的移情,在中国古典文学作品中是常用的手法,如屈原《离骚》有“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的句子。“怀佳人兮不能忘”里的“佳人”不仅仅局限在字面的本身,它也可以包容了作者对事业的追求心愿,正象屈原以美人比喻自身理想的高洁一样。也有观点认为武帝于把酒临风之际,怀念的心中“佳人”是指那位“一顾倾人城,再顾倾人国”的北方“佳人”李夫人。李夫人死于元狩年间,武帝思念不已,竟至于信少翁之说,夜致其形貌于宫,在隔帷伫望之中,唱出了“是邪?非邪?立而望之,翩何姗姗其来迟” 的迷茫之歌。而今七、八年过去,武帝还是不能忘怀于她,终于在秋日白云之下,又牵念起这位隔世伊人了。这两句化用《九歌》人神相殊之境,写武帝对“佳人” 的生死相望之思,确有鲁迅先生所说那种“缠绵流丽”的韵致。五、六、七句“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮发棹歌”为第三层,是泛舟中流的生动描绘,诗情复又一振,极写武帝泛舟中流、君臣饮宴的欢乐景象。汉武帝与群臣祭祠后土之后,坐着楼船渡过汾河,但见河中心翻滚起白色的鳞鳞水波,这时楼船上宴饮正酣,箫鼓齐鸣,乐工歌伎们唱着舞着,与那艄公划船的声音上下相应和,不绝于耳。这一层每句均包含两个动词,依次泛、济、横、扬、鸣、发的排列开来,将“忻然中流”的热烈场面彩绘得声情并茂,呼之欲出。八、九句“欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”为第四层,是作者此次行幸河东,乐极哀来的深沉感慨。过分的欢乐之后,又带给人哀怨的心绪,青春难再,老之将至,因而不得不及时行乐了。这一描状自然景物后的思想归结,仍没有摆脱了古代骚人墨客的低沉情调。正象汉武帝本人一样,既有平南越、斥匈奴、兴太学、崇儒术的文治武功,又有敬神仙、请方士,因横征暴敛至使“流民愈多,盗贼分行”的过错(见《汉书》卷四十六《石庆传》),所以这首《秋风辞》既有不少自然流畅,使人成诵难忘的秀句,又有叹息人生短暂的虚无色彩。总结看来,首二句写秋景如画,三、四句以兰、菊起兴,融悲秋与怀人为一。以下各句写舟中宴饮,乐极生哀,而以人生易老的慨叹作结。此诗语言清丽、明快,句句押韵,节奏快,乐感强,在艺术风格上受楚辞影响较大,首两句受到宋玉《九辩》的影响、、宋玉《九辩》有“悲哉,秋之为气也,萧瑟兮,草木摇落而变衰;……雁靡靡而南游兮,鸥鸡啁哳而悲鸣”等等,均为《秋风辞》所取影。前四句两句一换韵,后四句又另押一个韵,共三个韵。在句式上,每句中带一“兮”字,也与楚辞相近,所以被辩体批评家称为楚调乐府。全诗构思巧妙,意境优美,音韵流畅,很适合于传唱。

关键字:秋风起兮白云飞 草木黄落兮雁南归”原文 翻译 赏析 皮蛋豆腐
相关阅读
两汉诗词,凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰”原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:司马相如司马相如"width="500"height="253"title="司马相如"align=""/> fèngxīfèngxīguīgùxiāng凤兮凤兮归故乡,古诗OPhoenix,OPhoenix!Icometo
两汉诗词,北方有佳人,绝世而独立”原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:李延年李延年 běifāngyǒujiārén北方有佳人,古诗Thereisabeautyinthenorthernlands;juéshìérdúlì绝世而独立。古诗大全Unequaled,highabovetheworl
两汉诗词,亭亭山上松,瑟瑟谷中风”原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:刘祯刘祯 tíngtíngshānshàngsōng亭亭山上松,古诗Thepineonhill-toptowershigh;sèsègǔzhōngfēng瑟瑟谷中风。古诗Thewindsinthevalesoughandsi
两汉诗词,昔有霍家奴,羽林郎原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:辛延年出自两汉时期辛延年 xīyǒuhuòjiānú昔有霍家奴,古诗InbygonedaysGeneralHuohadhighfame;xìngféngmíngzǐdōu姓冯名子都。唐诗三百首Hehadaslavecalle
两汉诗词,结发为夫妻,恩爱两不疑原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:苏武 出自苏武 结发为夫妻,古诗大全Asmanandwifeweeverunite;恩爱两不疑。古诗大全Weneverdoubtaboutourlove.欢娱在今夕,Letusenjoyourfilltonight嬿婉及良时
两汉诗词,大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:刘邦 出自两汉刘邦的《大风歌》大风起兮云飞扬,古诗威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!AGreatWindLiuBangAgreatwindcameforth,thecloudsroseonhigh.Nowthatmymig
两汉诗词,愿得一人心,白首不相离。原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:卓文君 皑如山上雪,古诗皎若云间月。唐诗三百首 闻君有两意,故来相决绝。 今日斗酒会,明旦沟水头。 躞蹀御沟上,沟水东西流。 凄凄复凄凄,嫁娶不须啼。 愿得一人心,白首不相离。 竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁! 男儿重意气,何用钱
两汉诗词,士不遇赋原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:董仲舒呜呼嗟乎,古诗遐哉邈矣。古诗时来曷迟,去之速矣。屈意从人,悲吾族矣。正身俟时,将就木矣。悠悠偕时,岂能觉矣。心之忧欤,不期禄矣。遑遑匪宁,秪增辱矣。努力触藩,徒摧角矣。不出户庭,庶无过矣。重曰:“生不丁三代之盛隆兮,而
两汉诗词,天人三策原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:董仲舒仲舒对曰: 陛下发德音,古诗下明诏,求天命与情性,皆非愚臣之所能及也。唐诗三百首臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不
两汉诗词,董仲舒传 高考文言文练习?9-12题及答案原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:董仲舒 董仲舒,古诗广川人也。唐诗三百首以治春秋,孝景时为博士。下帷讲诵,弟子传以久次相受业,或莫见其面,盖三年董仲舒不观于舍园,其精如此。进退容止,非礼不行,学士皆师尊之。今上即位,为江都相。以春秋灾异之变推阴阳所以错行,
两汉诗词,上疏乞援师原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:朱浮  昔楚、宋列国,古诗俱为诸侯,庄王以宋执其使遂有投袂之师。魏公子顾朋友之要,触冒强秦之锋。夫楚、魏非有分职匡正之大义也,庄王但为争强而发忿,公子以一言而立信耳。今彭宠反叛,张丰逆节,以为陛下必弃捐它事,以时灭之。既历时
两汉诗词,越绝书原文,翻译,赏析
朝代:两汉作者:袁康 书籍简介《越绝书》是记载古代吴越地方史的杂史,古诗又名《越绝书》,全书一共十五卷。唐诗三百首该书杂记春秋战国时期吴越两国的史实,上溯夏禹,下迄两汉,旁及诸侯列国,对这一历史时期吴越地区的政治、经济、军事、天文、地理、
推荐
热门
标签
友情链接