古诗文网 > 元代诗词,对着这般景致, 坐的, 便无酒也令人醉”原文,翻译,赏析

元代诗词,对着这般景致, 坐的, 便无酒也令人醉”原文,翻译,赏析

元代古诗,阅:74次,时间:2019/3/28
朝代:元朝

作者:张养浩

张养浩<朝天子Tune: Skyward Song

liǔ dī柳 堤,餐饮连锁店Willowy shores, zhú xī竹 溪,Bamboo-lined stream, rì yǐng shāi jīn cuì日 影 筛 金 翠。小外套搭配The sun sieves green and golden shades as in a dream. zhàng lí xú bù jìn diào jī杖 藜 徐 步 近 钓 矶,Cane in hand, slowly I go to the fishing place kàn ōu lù xián yóu xì看 鸥 鹭 闲 游 戏。To watch at leisure fù yú wēng父 渔 翁,Gulls and herons play with pleasure. tān yíng huó jì贪 营 活 计,Peasants at the plough and fishermen on the oars bú zhī tā zài tú huà lǐ不 知 他 在 图 画 里。Do not know they are in a picture fine. duì zhe zhè bān jǐng zhì对 着 这 般 景 致,If with such a scenery you sit face to face, zuò de ,biàn wú jiǔ yě lìng rén zuì坐 的,便 无 酒 也 令 人 醉。You will get drunk without wine. 注释①日影筛金翠:从树荫漏下的日影,宛如筛金翠似的在闪动。  ②杖藜徐步近钓矶:拄着藜杖慢步走近钓鱼的石滩。藜:草本植物,枯老的茎可做手杖。矶(jī):水边突出的岩石或石滩。  ③坐的:因此。  ④便:即使,纵然。 翻译种着柳树的堤坝上,小溪流淌的竹林中,太阳穿过翠绿的树叶撒下金光。拄着拐杖缓缓地漫步走近垂钓的石头,看鸥鹭悠闲自在地游戏。农民和渔人为生计奔忙,却不知道自己处在这画图里。面对这样的景色,随处坐下,即使没有酒也会让人醉啊。 赏析 (1)简析“日影筛金翠”一句中“筛”字的妙处。(4分) 【答案】(1)“筛,,是“用筛子过东西’’的意思(1分),化无形为有形,形象地将阳光透过树叶的空隙,照在地上铺金撒翠的样子表现了出来(2分),化平淡的现象为生动的动 作,使画面活泼而富有生气(1分)。(4分) 【解析】鉴赏文学作品的语言。炼字题,就是通过关键字把握意境。炼字,一般是词类活用,或者运用了修辞手法,做题时首先应该指出这点,再从景与情两方面说明其效 果,比如动静结合,化静为动,化意为象,化无形为有形,化无情为有情,化平淡为生动,化腐朽为神奇,变简单为多样等。(2)结合全曲,简要分析曲中表达的情感。(4分) 【答案】作者通过对“柳堤”“竹溪”“鸥鹭”“农父渔翁”等乡村景与人的描写及最后一句的议论(2分),表达对田园自然风光的热爱及寄情田园、山水的闲适隐逸生活的情怀(2分)。(4分) 【解析】本题考查鉴赏文学作品的内容。直接抒情的,抓情感词,抓议论句。间接抒情的,抓意象(人物、事件、景物、器物),通过意象揣摩情感。如果是以景衬情,要分清是正衬,还是反衬。用了典故的,要注意区分是正用,还是反用。
作品开篇就抓住六个字来铺陈迷人家园的景致:由身边而远望,柳堤清爽;从静态而闻动感,竹溪潺潺;自仰望到平视,日影璀璨。这三句描绘出了一幅极富立体感的风景画面,给读者以美的享受。在这种清雅的背景下,一位拄着藜茎拐杖的老人漫步出场了。他缓缓地走向钓鱼石矶,在那里看到了一幅恬静幽美的画面:田野里,沙洲边,一群鸥鹭悠闲地嬉戏;农夫在耕耘着,渔翁在捕捞着。他们专心致志地在经营着自己的活计,殊不知也在点缀着绿水青山,使得这画面更加充满了生机。面对这清丽优雅的美景,拄杖老人觉得纵使不喝酒,也会被幽幽景致深深地陶醉。 《朝天曲》是一首完全用白描的手法写的记游曲。头三句是写堤上溪边的景色,下两句是写走近钓矶看到的景象,下三句是写作者羡慕农夫渔翁生活的优美环境,最后几句是写作者看到这种景象之后引发的感受与体验:便无酒也令人心醉。这“醉”当然是“心醉”,是“痴迷”,是全身心的浸透,沉浸在这比醇酒还要纯美的乡野生活中。“鸥鹭闲游戏”一句的“闲”字,是该曲的曲眼,也是作者闲适心态的写照。

关键字:对着这般景致 坐的 便无酒也令人醉”原文 翻译 赏析 皮蛋豆腐
相关阅读
元代诗词,中年才过便休官”原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:张养浩张养浩"width="500"height="247"title="张养浩"align=""/> zhōngniáncáiguòbiànxiūguān中年才过便休官,背带裤的搭配IamretiredwhenI'veju
元代诗词,三月东风吹雪消梅花原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:王冕出自元代诗人王冕 sānyuèdōngfēngchuīxuěxiāo三月东风吹雪消,清蒸鲳鱼的做法Inthethirdmoonthesnowmeltswhentheeastwindblows;húnánshānsècuì
元代诗词,南枝夜来先破蕊原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:贯云石 出自元代文学家贯云石 南枝夜来先破蕊,穿衣打扮Thesouthernbranchesofmumetrees泄漏春消息。穿衣搭配Atnightarethefirsttoblow,偏宜雪月交,Revealingverna
元代诗词,同邢孟贞过梅溪原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:贡奎不到梅溪久,蒜泥黄瓜春山旧此堂。和风舒药甲,暖日照茶枪。双鹤何年去,新松共我长。未堪思往事,临眺暗神伤。
元代诗词,题梅溪深处原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:贡奎 古寺西边望眼平,背心裙人家何处断桥横,东风几树溪头雪,独鹤归来趁晚晴。
元代诗词,贡奎咏双溪 原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:贡奎双溪溪上路,冬季伴娘礼服重到五年迟。桑柘成阴处,莺花向老时。泊舟随岸曲,坐石看云移。政爱沙鸥狎,惊飞底见疑。树木炊烟绿,人家住涧西。风轻莺语滑,泥重燕翎低。尘渴怜新酿,郊吟忆旧题。小庄蚕最熟,喜欲报山妻。
元代诗词,陟玩春山纪兴原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:忽必烈时膺韶景陟兰峰,包臀半身裙不惮跻攀谒粹容。花色映霞祥彩混,垆烟拂雾瑞光重。雨沾琼干岩边竹,风袭琴声岭际松。净刹玉毫瞻礼罢,回程仙驾驭苍龙。
元代诗词,天净沙·秋原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:朱庭玉庭前落尽梧桐,紫薯玫瑰花馒头水边开彻芙蓉。解与诗人意同。辞柯霜叶,飞来就我题红。
元代诗词,平生不会相思,才会相思,便害相思”原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:徐再思徐再思 píngshēngbúhuìxiàngsī平生不会相思,加盟连锁网InearlylifeIknewnotwhatlovesicknessis.cáihuìxiàngsī才会相思,WhenIbegantoknow
元代诗词,蟾宫曲·西湖”原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:徐再思徐再思 zǐshuāngháoshìshìfēifēi紫霜毫是是非非,连衣裙怎么搭配Youwrotewithbrilliantpenonupsanddowns.wàngǔxūmíng万古虚名,Itwonyourage-
元代诗词,雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋,骑驴踏雪溪桥路”原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:杨朝英杨朝英"width="500"height="851"title="杨朝英"align=""/> xuěqíngtiāndìyībīnghú雪晴天地一冰壶,短外套搭配Theskyandearthlooklikeicyp
元代诗词,青山相待,白云相爱”原文,翻译,赏析
朝代:元朝作者:宋方壶宋方壶 qīngshānxiàngdài青山相待,背带裤怎么搭配Bluehillsgreetandlovemebáiyúnxiàngài白云相爱,Withwhitecloudsaboveme.mèngbúdàozǐlu
推荐
热门
标签
友情链接